به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مرداد ۰۴، ۱۴۰۰

این هم آخر و عاقبت همه رئیس جمهورهای ایران

از کشته و فراری شدن تا...
آخر و عاقبت همه رئیس جمهورهای ایران