به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۲۹، ۱۴۰۰

طنزهای بیژن اسدی پور