به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۲۵، ۱۴۰۰

نگاهی به گوشه‌ای از دلایل عصبانیت مردم


 نگاهی به گوشه‌ای از دلایل عصبانیت مردم