به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۰۸، ۱۴۰۰

مصاحبه مسیح علی نژاد با محبوبه رمضانی مادر پژمان قلی پور

 محبوبه رمضانی ،  مسیح علی نژاد