به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۱۹، ۱۴۰۰

صدای مهیب در شمال تهران!

کجا را زدند؟!

صدای مهیب در شمال تهران!