به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۲۷، ۱۴۰۰

پایکوبی اصغر فرهادی روی فرش خونین خوزستان!!!


پایکوبی اصغر فرهادی روی فرش خونین خوزستان!