به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آبان ۲۷، ۱۴۰۱

شعار در مراسم خاکسپاری کیان پیرفلک توسط مردم:

  خامنه ای ضحاک/میکشیمت زیر خاک