به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آبان ۲۰، ۱۴۰۱

عکس هفته | عمامه‌پرانی

 

عکس هفته | عمامه‌پرانی
(کیهان لندن)