به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۰۵، ۱۴۰۱

دانشجوهای دانشگاه تهران با بولدوزر از روی بازیکنان تیم ملی ملا رد شدند!!!


 بازیکنان تیم ملی ملا!