به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آبان ۲۰، ۱۴۰۱

مشتِ کوبنده آینده ساز، منیر طه

منیر طه 

 مشتِ کوبنده آینده ساز، منیر طه 

ای پرندگانِ راهِ آفتاب
بال هایتان پر از ترانه باد
دست هایتان پر از جوانه باد
چشم هایتان چراغِ خانه باد
آشیانتان پر آب و دانه باد
دست و بالتان گشوده بر فراز
مشتِ کوبنده آینده ساز

ـــــــ
ای پرندگانِ راهِ آفتاب
تیرگیِّ ظالمانه بر فناست
روشنائیِ زمانه با شماست
آب و دانه آشیانه با شماست
آفتابِ جاودانه با شماست
گام هایتان بلند و دلنواز
مشتِ کوبنده آینده ساز

10 نوامبر 2022 ونکوور، کانادا