به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آذر ۰۹، ۱۴۰۱

حمله تند المیرا شریفی مقدم به سیما ثابت پس از شکست در مقابل آمریکا


 حمله تند المیرا شریفی مقدم به سیما ثابت