به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آذر ۰۹، ۱۴۰۱

مردم پس از باخت تیم فوتبال به آمریکا, در ایران بیرون ریختند!!!


شادی مردم