به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آبان ۲۹، ۱۴۰۱

سپاه عملا در مهاباد حکومت نظامی کامل برقرار کرده