به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آبان ۲۷، ۱۴۰۱

کابوس خامنه‌ای تعبیر شد: مردم بیت خمینی را آتش زدند!!!


مردم بیت خمینی را آتش زدند!