به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آبان ۲۰، ۱۴۰۱

برنامه تبلت با اجرای مسیح علینژاد نگاهی دارد به خبرهای اجتماعی و سیاسی هفته

 گفتگو با مسئولان و مردم.

 خبرهای اجتماعی و سیاسی هفته