به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آبان ۲۰، ۱۴۰۱

ضرورت درک مشترک از مفاهیم سیاسی


گفتگوی حسن اعتمادی با علی شاکری زند 
ضرورت درک مشترک از مفاهیم سیاسی