به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۸۹

             بانو حمیرا
دل شکسته
مرغی که پرید، دیگه پریده
دلی که شکست، دیگه شکسته
اشکی که چکید، دیگه چکیده
من میگم خدا...