به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مهر ۰۵، ۱۳۸۹

   شعر فریدون مشیری / خواننده شهرام ناظری
ایران کهن
اى خشمِ به جان تاخته، توفانِ شرر شو /  اى بغضِ گل انداخته، فريادِ خطر شو
اى روىِ برافروخته, خود پرچمِ ره باش /  اى مشتِ برافراخته, افراخته ترشو
اى حافظِ جانِ وطن، از خانه برون آى /  از خانه برون چيست كه از خويش به در شو
گر شعله فرو ريزد، بشتاب و مينديش -  ور تيغ فرو بارد، اى سينه سپر شو
خاكِ پدران است كه دستِ دگران است / هان اى پسرم، خانه نگهدارِ پدر شو
ایرانی آزاده جهان چشم براه است / ایران کهن در خطر افتاده خبر شوایران کهن، خواننده: شهرام ناظری، آهنگساز: پژمان طاهری / شاعر: فریدون مشیری، اینجا کلیک کنید