به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مهر ۰۳، ۱۳۸۹

            اوباما:
       اظهارات محمود احمدی نژاد "موهن" و"نفرت انگیز" بود