به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، شهریور ۲۶، ۱۳۸۹

نيروهای امنيتی در دفتر ميرحسين موسوی،
توقيف وسايل، تفتيش دفتر
به گزارش خبرنگار کلمه، شب گذشته نيروهای امنيتی با حمله به دفتر مهندس موسوی، اقدام به تفتيش و بازرسی از محل کرده و و برخی وسايل موجود در دفتر را نيز با خود برده‌اند. بر اساس اين گزارش، نيروهای امنيتی، کامپيوترهای موجود در دفتر را جمع‌آوری کردند.
گفتنی است از چند هفته قبل نيروهای امنيتی با حضور در کوچه‌ها و خيابان‌های مجاور دفتر ميرحسين موسوی، مانع از حضور مراجعان در اين دفتر می‌شدند. تحرکات جديد نيروهای امنيتی حاکی از برنامه هايی است که دولت برای آينده تدارک ديده است.
بنا بر گزارش‌های رسيده به کلمه، در روزها و هفته‌های آينده بايد منتظر تشديد اقدامات ستاد کودتا باشيم.