به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۸۹

رونمایی از صندوق صدقات
هم اکنون 5/8 میلیون صندوق صدقه در سراسر کشور وجود دارد که سالانه 130 میلیارد تومان کمک نقدی برای 20 میلیون نفر خانواده کمیته امداد امام خمینی از طریق این صندوقها جمع آوری می شود