به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، شهریور ۲۲، ۱۳۸۹

    بانو مرضیه
سوار خواهد آمد
سکوت سهمگين را از اين سرا بتاران
بخوان، برقص، آري، بخند و هاي و هو کن
سوار چون درآید، بر آستان خانه
گلی بچین و با دل، نثار پای او کن
سوار خواهد آمد، سوار خواهد آمد