به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، شهریور ۲۲، ۱۳۸۹

کاوه آهنگر و هخامنشيان بسيجی!

احمدی نژاد در مراسم رونمايی منشور کوروش، چفيه خود را بر گردن سرباز هخامنشی و کاوه آهنگر که درفش کاويانی را در دست داشت و سپس يک جوان بسيجی انداخت تا به صورت نمادين پيوستگی ميان آنان و بسيجيان پاسدار جمهوری اسلامی ايران را نشان دهد.

او همزمان، از کوروش به عنوان شاه جهان ياد کرد و گفت:"صدور فرمان آزادی انديشه و عقيده پس از فتح بابل از سوی کوروش همان چيزی است كه همه پيامبران آن را فرياد زدند كه انتخاب يگانه پرستی و عقيده الهی جز با ميل و اشتياق و داوطلبانه نخواهد بود."
پيش از آقای احمدی نژاد، اسفنديار رحيم مشايی نيز کوروش را از جنس پيامبران دانست و گفت: "برخی علمای بزرگ گفته‌ اند كه كوروش پيامبر بوده است، من در مقامی نيستم كه در نفی يا اثبات اين موضوع سخنی بگويم، اما در مقياس حداقلی می ‌توانم تاکيد كنم كه انديشه، مرام و ادبيات كوروش از اين جنس بوده است."