به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۸۹

سخنان قصار چارلی چاپلین

ــ از دشمن خود یکبار بترس و از دوست خود هزار بار.
ــ خوشبختی فاصله این بدبختی تا بدبختی دیگر است.
ــ حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است.
ــ شکست خوردن ناراحتی ندارد. آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یک احمق بسازد.
ــ اگر شاد بودی آهسته بخند تا غم بیدار نشود و اگر غمگین بودی آرام گریه کن تا شادی ناامید نشود.
ــ این یکی از تضادهای زندگی ما است، که آدم همیشه کار اشتباه را در بهترین زمان ممکن انجام میدهد.
ــ وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به شما نشان میدهد، شما هزار دلیل برای خندیدن به آن نشان دهید.
ــ خودپسندی زنها بزرگترین علت بدبختی ایشان و نابودی خانواده هاست. هیچ چیز به اندازه خودپسندی زنها بنیان خانواده را نابود نکرده است.

ــ انسان اگر فقیر و گرسنه باشد بهتر از آن است که پست و بی عاطفه باشد.