به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مهر ۰۷، ۱۳۸۹

تأیید صدور حکم سنگسار برای سکینۀ محمدی

  محسنی اژه ای، سخنگوی قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران، روز دو شنبه در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود در این سمت صدور حکم سنگسار برای خانم سکینۀ محمدی آشتیانی به اتهام زنای محصنه را مورد تأیید قرار داد. سخنگوی قوۀ قضائیه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران در نیویورک که صدور حکم سنگسار را به کلی تکذیب کرده بود گفت قوۀ قضائیه به هیچ وجه نسبت به قوانین اسلامی و ارزش های الهی با جوسازی و فشارکسانی که وی آنان را ناقضین حقوق بشر خواند کوتاه نمی آید.
محسنی اژه ای در بخش دیگری از نخستین گفتگوی خود با خبرنگاران در مقام سخنگوی قوۀ قضائیه به رهبران جنبش سبز پرداخت و گفت اگر برخی افرادی که امروز به سران فتنه از آنان تعبیر می شود متنبه نشوند و از موضع خود برنگردند بر اساس آن چه که قانون می گوید و مردم نیز خواهان آن هستند نمی توان از کنار آنان گذشت. سخنگوی قوۀ قضائیه ضمن فراخواندن رهبران جنبش سبز به توبه و جبران کردن گذشته گفت پروندۀ این افراد رسیدگی شده و در حال تکمیل است و اگر شرایط توبه پیش نیاید باید مجازات شوند.