به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۸۹

       شفیعی کدکنی

        بانو مرضیه
بخوان بنام گل سرخ
بخوان بنام گل سرخ و عاشقانه بخوان
حدیث عشق بیان کن، بدان زبان که تو دانی
بخوان، دوباره بخوان، تا کبوتران سپید
به آشیانه خونین، دوباره برگردندبخوان بنام گل سرخ، شاعر، شفیعی کدکنی، خواننده بانو مرضیه، اینجا کلیک کنید