به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۸۹

                           بانوهایده


                       بزن تار       

بزن تار که امشب باز دلم از دنیا گرفته
بزن تار و بزن تار
برای کوچه غمگینم / برای خونه غمگینم
بزن تار و بزن تار

 
تقدیم به زنان که خواهان خقوق انسانی خود هستند