به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۰۱، ۱۳۸۹


منارجُنبان
شهرت این بنای کوچک در اصفهان با پهنای نه متری و بلندای هفده متری در این است که با تکان دادن یکی از منار‌ها منار دیگر و کل ساختمان نیز تکان می‌خورد.

جنبون جنبونس اینجا / مشکل آسونس اینجا