به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، شهریور ۲۹، ۱۳۸۹

           نیک آهنگ کوثر
کتیبه تازه کشف شده داریوش