به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۰۶، ۱۳۸۹

    بانو پروين عالي پور از خوانندگان قديمي راديو اهواز: 

خسرو و شیرین
خسرو تو شاهی، شیرین چو ماهی
قلم شاپور می زد، تیشه فرهاد / تا لب شیرین به کام خسرو افتاد
لبش بوسید و گفت، ای من غلامت / بده دانه که مرغ آمد به دامت