به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۸۹

          محمد نوری
کهکشان عشق
دیدمت... آهسته پرسیدمت...
خواندمت... بر ره گل افشاندمت...
آمدی... بر بام جان پر زدی...
بردمت... تا کهکشان های عشق