به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۸۹

           رامین كامران
ارزیابی ضایعات

امروز بیش از یك سال از شروع حركت اعتراضی مردم ایران می گذرد. وقفه ای كه در كار افتاده برخی را دلسرد نموده و باعث شده تا این ایستایی را مترادف شكست یا پایان بازی فرض كنند كه هیچكدام نیست. باید ضایعات را ارزیابی كرد و نگاهی هم به آیندۀ محتمل انداخت.
ولی قبل از همه باید نکته ای را توضیح داد. سنجش جامع وضعیت مبارزه و حتی ارزیابی ضایعات کاریست که با ارجاع به چارچوب استراتژی انجام می گیرد و اگر چنین مرجعی در کار نباشد نمی توان همینطور قلم انداز و به اتکای ذوق شخصی در باره اش نظر داد. چارچوبی که من در نظر دارم همان است که در «براندازی...» طرح گشته و متوجه است به تغییر نظام با محور قرار دادن شعار لائیسیته.      ادامه مطلب