به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۲۰، ۱۳۸۹

بيانيه سازمان سوسياليست‌های ايران
درباره تقدير آنگلا مرکل از کورت وسترگارد کاریکاتوریست دانمارکی
آقای کورت وسترگارد کاریکاتوریست دانمارکی در ٣٠ سپتامیر ٢٠٠٥ میلادی تصاویری هجوآميز از پیامبر اسلام ترسيم و انتشار داد. آثار او در آنزمان سبب اعتراضاتی گسترده در سطح جهان شد.
 (١)در ٢٢ بهمن ١٣٨٤ (برابر با ١١ فوريه ٢٠٠٦) سازمان سوسياليست های ايران (سوسياليست های طرفدار راه مصدق) با توجه به اصول اعلاميه جهانی حقوق بشر و محترم شمردن حرمت انسانی و آزادی عقيده ، بيان و قلم ، طی بيانيه ای تحت عنوان « در اعتراض و محکوميت چاپ کاريکاتور و تصاوير هجوآميز از حضرت محمد(ص) پيامبر دين اسلام» ، عملکرد کاريکاتوريست دانمارکی را محکوم نمود.
در درروز چهارشنبه ۱۷ شهریور ١٣٨٩ (۸ سپتامبر ٢٠١٠) طی مراسمی در " کاخ سانسوسی" در شهر پوتسدام در ايالت براندنبورگ آلمان، جایزه رسانه‌های آلمان برای دفاع از دمکراسی و آزادی بیان و عقیده (موسوم به ام ۱۰۰) به آقای «کورت وسترگارد» کاريکاتوريست دانمارکی، اعطا شد. خانم آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در این مراسم طی بياناتی از آقای کورت وسترگارد تقدیر نمود. (٢) عملی که بهيچوجه نمی تواند مورد تائيد ما سوسياليست های ايران باشد.
ما سوسياليست های مصدقی ، با وجوداينکه با سياست و عملکرد دولت اشغالگر اسرائيل نسبت به پايمال کردن حقوق فلسطينيها بهيچوجه توافق نداريم و آنرا در مغايرت کامل با اعلاميه جهانی حقوق بشر و اصول و روابط مربوط به حقوق ملت های عضو سازمان ملل متحد ارزيابی نموده و شديدأ محکوم کرده ايم ، باوجود اينکه خواستار تخليه سرزمين های اشغالی از سوی دولت سرکوبگر و متجاوزاسرائيل هستيم و از تشکيل دولت مستقل فلسطين در سرزمينهای اشغالی حمايت می کنيم اما بهيچوجه حاضر نيستيم تحت عنوان «دفاع از دمکراسی و آزادی بيان و عقيده»، عقايد و نظرات نابخردانه آقای دکتر محموداحمدی نژاد، رئيس جمهور منتخب شورای نگهبان و مقام رهبری جمهوری اسلامی مبنی بر محوّ کشور اسرائيل از کره زمين را تائيد کنيم و آنرا محکوم ننمائيم. در واقع با توجه به محتوی عقايد ، نظرات و بيانات است که عملکرد کاريکاتوريست دانمارکی را تائيد نکرده و مجددأ آنرا محکوم می کنيم، اگرچه عملکرد آن کاريکاتوريست مورد توجه و حمايت صدراعظم آلمان ــ خانم آنگلا مرکل ــ قرار گرفته است و بخشی از رسانه های جمعی آلمان ، به حمايت و پشتيبانی از عملکرد غير اصولی و اشتباه خانم مرکل در تائيد آن عملکرد غلط پرداخته اند!
ضروريست يادآورشود که خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و رهبر حزب دمکرات مسيحی آلمان، که طی سخنان خود چنين جلوه داده است که دفاع از دمکراسی و آزادی بیان و عقیده ميطلبد تا از فردی که طی تصاوير هجو گونه اش، پيغمبر اسلام را يک تروريست و بمب گذار معرفی نموده ، تقدير نمايد. اين اقدام درحالی صورت می گيرد که خانم مرکل حدود دوهفته قبل ،خواستار برکناری و عزل آقای تيلو زاراتسين ـ يکی از اعضای هيئت رئيسه بانک مرکزی آلمان ( مؤسسه و نهادی که حتی از نهاد دولت آلمان، مستقل است)، آنهم بخاطر محتوی بيانات و مطالبی که آقای زاراتسين در مصاحبه های مطبوعاتی اش در باره محتوی مطالب کتابش ــ « آلمان خود را از میان برمی‌دارد» ــ ، که به چگونگی نقش مهاجران مسلمان در آلمان اشاره کرده و در آن رابطه از سياست و عملکرد دولت آلمان انتقاد نموده است.
با توجه باينکه حزب سوسيال دمکرات آلمان، با بخشی از نظرات و عقايد آقای تيلو زاراتسين که سمت و سوی نژادپرستانه دارد و برای ابقاء و يا اخراج وی از حزب ، تشکيل دادگاه حزبی را در دستور کار مسئولين حزب قرار داده است ، متأسفانه نظرات او بخش بزرگی از آلمانيها، از جمله برخی از طرفداران حزب خانم آنگلا مرکل (حزب دمکرات مسيحی ) را تحت تأثير مثبت قرارداده است.(٣)
برای ما اين سئوال مطرح است که اگر بنا باشد در رابطه با دفاع از عقيده و بيان به «محتوی» نظرات و عقايد توجه نشود و اصولا حد و مرز و معياری برای آن درنظر گرفته نشود، روشن نيست که چرا و بچه دليل خانم مرکل بدرستی نمی خواهد از حقوق آقای تيلو زاراتسين در بهره مندشدن وی از آزادی عقيده و بيان پشتيبانی نمايد؟
در واقع معيار خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در دفاع از« آزادی عقيده و بيان »، برپايه ضرب المثل معروف « يک بام و دوهوای » تنظيم شده است! در آلمان برای بيان چنين معيار و شيوه کاری از اصطلاح «دوپل مورال» (٤)، استفاده می کنند!
ما تصميم گرفتيم بجای توضيح بيشتر که چرا و بچه دليل ما سوسياليست های مصدقی ـ عضو سازمان سياسی ايرانی که دفاع از آزادی عقيده، بيان و قلم در صدر فعاليت های سياسی اش قرار دارد و بدين خاطراز مخالفين دولت حاکم بروطنمان ايران هستيم ، عملکرد آقای «کورت وسترگارد» را با توجه به موضع خانم مرکل صدراعظم آلمان در مراسم کاخ سانسونی تائيد نمی نمائيم و همچون پنج سال قبل آنرا محکوم می کنيم، بيانيه مورخ ٢٢ بهمن ١٣٨٤ ( برابر با ١١ فوريه ٢٠٠٦ ) سازمان را که دقيقأ بيانگر مواضع ما از چارچوب و حد و مرزی که آزادی عقيده و بيان را شامل می شود، در زير نقل می نمائيم!
هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران
پنجشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۸۹ – برابر با ۹ سپتامبر ۲۰۱۰
ما در تاريخ ٢٢ بهمن ١٣٨٤ ( برابر با ١١ فوريه ٢٠٠٦ ) طی بيانيه سازمان نوشتيم:
« بيانيه سازمان سوسياليست های ايران در اعتراض و محکوميت چاپ کاريکاتور و تصاوير هجوآميز از حضرت محمد(ص) پيامبر دين اسلام
*****
و اعلام موضع در باره
ربط دادن بیجای انتشار کاريکاتورها در ٣٠ سپتامیر ٢٠٠٥ از سوی آيت الله خامنه ای به پيروزی حما س در ٢٦ ژانويه ٢٠٠٦ در انتخابات مجلس فلسطينيها
و اشاره به تصميمات نا بخردانه آقای دکتر احمدی نژاد در قطع رابطه اقتصادی با دولت دانمارک
سازمان سوسياليست های ايران چاپ کاريکاتور و تصاوير هجو آميز از حضرت محمد (ص) پيامبر مسلمين جهان، منتشره درروزنامه «يولند پوستن» چاپ دانمارک به تاريخ ٣٠ سپتامبر ٢٠٠٥ را، عملکردی بی ربط با آزادی عقيده و بيان ، غير اصولی، غلط و بر خلاف اعلاميه جهانی حقوق بشر ارزيابی کرده و اين عمل غير مسئولانه روزنامه «يولند پوستن» دانمارکی را شديدأ محکوم می کند!!
ما سوسياليست های مصدقی با آن بخش از دولتمردان و فعالين سياسی ـ اجتماعی کشورهای اروپائی که به طرفداری از اين عمل ناهنجار و توهين آميز کاريکاتوريست ها و روزنامه نگاران دانمارکی، تحت عنوان « دفاع از آزادی عقيده و بيان و آزادی مطبوعات » برخاسته اند، نمی توانيم همسو و همصدا باشيم، اگرچه دفاع از آزادی عقيده و بيان و قلم و دفاع از آزادی مطبوعات يکی از محورهای اصلی هويت سياسی مارا تشکيل می دهد.
ما سوسياليست های مصدقی معتقديم که آزادی اديان و مذاهب بخشی جدائی ناپذير از آزادی های انسان است و بطور مساوی شامل حال همه افراد جامعه ؛ چه مذهبی و چه لائيک و حتی افراد لامذهب میباشد. در غير اينصورت ، يعنی استفاده از آزادی های عقيده و بيان بدون قائل شدن آزادی برای اديان و مذاهب ، تبديل به ابزاری جهت سرکوب اديان و مذاهب می گردد!
مخالفت ما با نظرات بخشی از دولتمردان و فعالين سياسی و روزنامه نگاران اروپائی بر اين پايه استوار است که ما تحت دفاع از آزادی عقيده ، بيان و قلم و آزادی مطبوعات ، توهين و به لجن کشيدن معتقدات دينی و مذهبی مردم ، در اين مورد مشخص توهين و بی حرمتی به حضرت محمد (ص) پيامبر بيش از يک مليارد مسلمان عمدتأ صلح جو در سراسر جهان، را نمی فهميم!!
ما سوسياليست های مصدقی، همانطور که برای ماده ی ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر که بر آزادی انديشه و بيان و دست يابی آزادانه به اطلاعات تاکيد دارد ، احترام قائل هستيم و از آن دفاع می کنيم و برای تحقق آن خواست در ميهنمان ايران ، مبارزه می کنيم؛ همچنين از ماده ی ١٨ آن اعلاميه که بر آزادی انديشه، وجدان و دين تاکيد ورزيده است ارزش قائليم و در واقع اين دو اصل را دو روی يک سکه می دانيم!
ما سوسياليست های مصدقی و طرفدار سکوراليسم، خود را جزئی از نيروهای سياسی ايرانی میدانيم که خواستار « جدائی نهاد مذهب از نهاد دولت» هستند. ولی هميشه براين موضوع و اصل تاکيد کرده و می کنيم که خواست « جدائی نهاد دولت از نهاد مذهب » ، بهيچوجه بمعنی « جدائی نهاد مذهب از جامعه » نيست ؛ برعکس، ما همچون ديگر آزاديخواهان و طرفداران نظام دمکراسی از آزادی کامل اديان و مذاهب دفاع می کنيم. همچنين، دررابطه با همين طرز تفکروخط و مشی سياسی است که « جنگ صليبی » مورد نظر پرزيدنت بوش ، تصاوير هجو آميز روزنامه نگاران دانمارکی و روزنامه نگاران ديگر کشورهای اروپائی نسبت به قرآن و پيامبر دين اسلام را ، همچون بريدن سرگروگانها... از سوی « رزمندگان مسلمان» ، بنام اسلام و دينی که پيامبرش حضرت محمد (ص) می باشد و يا گفتاری از سوی آيت الله جنتی رئيس شورای نگهبان مبنی بر « بشر غیر از اسلام حیواناتی هستند که روی زمین می چرخند و فساد میکنند »، را صحيح ارزيابی نکرده و همگی آن سياست ها و عملکردها را محکوم می کنيم، زيرا همگی آنها با ماده ی ١ اعلاميه جهانی حقوق بشر که صحبت از « تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.» می کند، مغايرت دارد!
ما سوسياليست های مصدقی براين نظريم که نه تنها توهين به معتقدات مسلمانان را بايد سرزنش و محکوم کرد ، بلکه توهين و ناسزا به معتقدات پيروان اديان و مذاهب ديگر، همچنين بايد اعمالی خطا و غير اصولی ارزيابی شوند و چنان رفتاری نسبت به آن اديان و مذاهب را محکوم نمود! نبايد فراموش کرد که هر دين و مذهبی برای طرفدارانش محترم می باشد و بهيچوجه خردمندانه نيست که با توهين و بی حرمتی و به تمسخر گرفتن آن اديان، باعث رنجش خاطر طرفداران آنها شد!
ما سوسياليست های مصدقی اگرچه برگزاری و ترتيب تظاهرات به خاطر اعتراض به عملکرد کاريکاتوريست ها و روزنامه نگاران دانمارکی و ديگر کشورهای اروپائی را حق دمکراتيک تمام مسلمانان جهان و حتی نيروهای آزادی خواه وابسته به اديان ديگر ، که در کنار آزادی عقيده و بيان از آزادی وجدان و دين نيز دفاع می کنند ، می دانيم . ولی به آتش کشيدن سفارتخانه ها و کنسولگری ها و حتی پرچم ملی کشور های دانمارک ، اطريش ، نروژ، فرانسه و يا ديگر کشورهای اروپائی و ايالات متحده آمريکا و تهديد کاريکاتوريست ها ، روزنامه نگاران و بطور کلی دگرانديشان به مرگ را اعمالی ناشايست و غير اصولی ارزيابی کرده و چنين اعمالی را شديدأ محکوم می کنيم .
ما سوسياليست های مصدقی بر اين امر تاکيد داريم که به آتش کشيدن پرچم ملی کشورهای اروپائی و يا ايالات متحده آمريکا ، غير مستقيم به نفع سياست و اهداف و خواست سياستمداران و نيروهای طرفدار جنگ های صليبی و ادامه اشغال سرزمين های فلسطين ، عراق و افغانستان تمام می شود و به اين دولت ها برای توجيه سياست های ميليتاريستی خود شان درافکارعمومی غرب کمک می کند!
بنظر ما سوسياليست های مصدقی سياست و عملکرد دولت دکتر محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور منتخب شورای نگهبان ، اگرچه در ظاهر ضد سياست هژمونی طلبانه پرزيدنت بوش و دولت اشغالگر اسرائيل جلوه می کند، ولی چون آن جناب همچون پيش کسوتان خود، جنگ و بايکوت اقتصادی ايران را نعمت الهی ارزيابی می کند، در تحليل نهائی سياست و عملکردش در خدمت دامن زدن به مغشوش نمودن فضای سياسی و آشوب طلبی قرار دارد، سياستی که همسو با سياست جنگ طلبانه رهبران پنتاگون و اسرائيل قرار دارد که محکوم است!
به اين امر بايد توجه داشت که کاريکاتوريست های کم اطلاع و بعضأ نژادپرست و ارتجاعی دانمارکی با وقاحت تمام خواسته اند تا با ترسيم کاريکاتوری و مثلا جا دادن بمبی در عمامه ای که بر سر يکی از کاريکاتورها قرار داده اند ـ تصوير خيالی از حضرت محمد (ص) ـ ، در انظار عموم چنين جلوه هند که بيش از يک مليارد مسلمانان جهان ، همچون پيامبرشان ، تروريست هستند!! متأسفانه با به آتش کشيدن سفارتخانه ها و کنسولگری های اطريش ، دانمارک ، نروژ، فرانسه ... و سوزاندن پرچم کشورها ی اروپائی و ايالات متحده آمريکا و تهديد به مرگ کاريکاتوريست ها و روزنامه نگاران از سوی عده ای از نيروهای راديکال ، فالانژ و حزب الهی ـ که مجموعأ درصد بسيار کوچکی از مسلمانان جهان را تشکيل می دهند ـ ، به بزرگترين کمک تبليغاتی به نفع نيروهای نژادپرست اروپائی از جمله روزنامه نگاران دانمارکی، منجر شده است!
آقای احمدی نژاد از خساراتی که اشغال سفارت ايالات متحده آمريکا که برهبری دانشجويان خط امام ، متوجه ملت ايران شد کاملا آشنائی دارند ، و اگر ايشان حاشا می کنند که در آنزمان جزو رهبری دانشجويان اشغالگر بوده اند ، ولی در زمان رياست جمهوری ايشان، سفارتخانه های اطريش ، دانمارک ، نروژ، فرانسه در جلوی چشمان مأمورين انتظامی و پليس و نيروهای بسيجی و تظاهر کنندگان حرفه ای وابسته به آقای احمدی نژاد و جناح تماميت خواه رژيم به آتش کشيده شدند، بدون اينکه حتی يکی از اين افراد متهاجم و مخرب دستگير شوند! امری که از نظرما مطلقاً محکوم میباشد!
از سوی ديگر بايد ياد آور شد، مطبوعات در جوامع اروپائی ، بهيچوجه تحت کنترل دولت های آن جوامع قرار ندارند، و چون در اين جوامع « حاکميت قانون » برقراراست و نه «حکم حکومتی» و عملکردهای « فراقانونی »، با توجه به اين واقعيت ، بی جا و غير اصولی خواهد بود تا از دولت دانمارک و يا دولت های ديگر کشور های اروپائی خواست تا دولت های آن کشورها بخاطر اعمال غير مسئولانه روزنامه نگاران و کاريکاتوريست های آن جوامع، از مسلمانان جهان معذرت بخواهند و يا جلوی انتشار روزنامه ها را بگيرند! مابين دولت قانونی و دمکراتيک دانمارک با دولت پسراسد درسوريه و دولت منتخب شورای نگهبان در ايران تفاوت زيادی وجود دارد!!
دولت دانمارک و ديگر کشورهای اروپائی، بر عکس دولت های حاکم بر جوامع استبدادی و ديکتاتوری همچون ايران، سوريه، مصر، اردن، عربستان سعودی، پاکستان، يمن، مراکش، تونس... چگونگی چارچوب و موضوع و محتوی مقالات و اخبار را توسط ادارات و مأمورين سانسور تعيين نمی كنند. در کشورهای اروپائی که نظام دمکراسی بر انها حاکم است ، دولت های اين جوامع قانونأ حق دخالت و کنترل در امور مطبوعات ، راديو و تلويزن ... را ندارند و در واقع در اين جوامع ، از مطبوعات و دستگاههای خبری در کنار قوه اجرائی، قوه قانونگذاری و قوه قضائی، بعنوان چهارمين قوه که از سه قوه ديگرمستقل است نام می برند. در آن جوامع چگونگی چارچوب کار مطبوعاتی را قانون تعيين می کند؛ همچنين قوانين آن کشورها در رابطه با پيش گيری از تخلفات مطبوعات و چگونگی مبارزه با تخلفات مطبوعاتی ، چگونگی طرز کار بررسی و قضاوت در آنمورد را پيش بينی کرده است.
با توجه به توضيحاتی که رفت، پشتيبانی ازطرح خواست « معذرت خواهی دولت دانمارک» و يا ديگردولت های اروپائی ازچاپ کاريکاتورهای مستهجن، بمعنای صحه گذاشتن به امر سانسور می باشد ، امری که بهيچوجه نبايد مورد تائيد آزاديخواهان و مخالفين سانسور و طرفدار آزادی بيان ، قلم و مطبوعات قرار گيرد؛ در حاليکه می توان و بايد از قوه قضائی آن کشورها خواست تا طبق قوانين خود برعليه بی حرمتی به معتقدات دينی ؛ آن عده از روزنامه نگاران که به چاپ عکس های مستهجن نسبت به قرآن و پيامبر مسلمين دست زده اند، را تحت پيگرد قانونی قرار دهند، کاری که قوه قضائی کشور دانمارک تا کنون تن به اجرای آن نداده است!
لازم به تذکر است که در وهله اول، مدعی العموم دانمارک، چاپ اين کاريکاتورها را خلاف قانون اساسی آن کشور ارزيا بی نکرد. پس از اظهار نظر و صدور رأی اين مدعی العموم دانمارک،١١ انجمن اسلامی در دانمارک درتاريخ ٢٩ اکتبر ٢٠٠٥ ازدست روزنامه « يولند پوستن» بخاطردرج اين کاريکاتورها به پليس دانمارک شکايت کردند که پليس دانمارک نيز بلافاصله اين شکايت را به قوه قضائی حواله داد. قوه قضائی دانمارک فعلاً درحال بررسی آن میباشد و تاکنون حکمی در اين باره صادر ننموده است. درهمين حين برخی از ملاهای ساکن دانمارک ( رهبران انجمن مسلمانان در دانمارک) منتظر صدور رأی اين دادگاه نشده و به چهار کشوراسلامی (مصر، عربستان سعودی، سوريه و ترکيه) سفر می نما يند تا مقامات دولتی و دينی را از چاپ اين کاريکاتورها مطلع کنند. در طی اين سفر ملاهای دانمارکی جزوه ای نيز حامل اين ١٢ کاريکاتور و کاريکاتورهای ديگری که در هيچ روزنامه ی دانمارکی چاپ نشده بودند ، را به همراه داشتند که در اختيار مقامات دولتی و دينی اين چهار کشور اسلامی گذاشتند ، تا شايد بهتر بتوانند احساسات مذهبی مسلمانان جهان را برای اهداف شومی که در پيش دارند، برانگيزند!
درحين اين توطئه و جوّ سازی، آيت الله سيد علی خامنه ای برای اينکه از« ملاهای دانمارکی » عقب نيفتد ، بتازگی بيان کرده اند که اين کاريکانورها را غرب پس از پيروزی حماس منتشر کرده اند ، چون حاضر نبودند پيروزی حماس را در انتخابات ببينند! در حاليکه ادعا و گفتار حضرت آيت الله خامنه ای صحيح نيست و ايشان طبق معمول و بدون بررسی دقيق اين مسئله ، تنها بفکر سوءاستفاده از آن ماجرا بوده است، تا شايد از آب گل آلود ماهی بگيرد، چرا که انتشار اين ١٢ کاريکاتور دانمارکی در ٣٠سپتامبر ٢٠٠٥ صورت گرفته است ، يعنی حدود چهار ماه قبل از انتخابات فلسطينيها و پيروزی حماس در ٢٦ ژانويه ٢٠٠٦!
شايد هم آقای خامنه ای از انتشار اين جزوه کذايی از سوی ملاهای مسلمان ساکن دانمارک بعد از انتخابات فلسطينيها مطلع شده است و آن تاريخ را ، با تاريخ انتشار کاريکاتورها (٣٠ سپتامبر ٢٠٠٥ ) در روزنامه « يولند يوستن» دانمارکی عوضی گرفته اند! در هرحال فرقی به حال قضيه نخواهد داشت و آن اينکه آقای خامنه ای به اين آشوب و بلوا دامن زده و در واقع به ملت ايران دروغ گفته اند!!
در رابطه با تصميمات نا بخردانه آقای دکتر محموداحمدی نژاد در مورد قطع رابطه اقتصادی با دولت دانمارک ، ضروريست ياد آور شد که بايکوت اقتصادی ايران از سوی دولت ايالات متحده آمريکا تاکنون ضررهای زيادی متوجه اقتصاد و منافع ملی ايران نموده است ، امری که از سوی ما سوسياليست های مصدقی و بسياری ديگر از نيروهای سياسی وطن خواه و طرفدار بهزيستی ملت ايران، محکوم شده است.
اما دولت منتخب شورای نگهبان ، چون بيشتر هم و غمش حفظ قدرت و حاکميت خود و همفکرانش می باشد و نه بهزيستی مردم ايران ، نابخردانه دست به بايکو ت اقتصادی دولت دانمارک زده و تمام روابط اقتصادی ايران را با آن کشور قطع کرده است، بدون اينکه اولا توجه داشته باشد که کشور دانمارک عضو بازارمشترک اتحاديه اروپائی می باشد و تحريم تنها يکی ازکشورهای عضو اتحاديه اروپا، میتواند تحريم ٢٤ کشور ديگر عضواتحاديه اروپا را بدنبال داشته باشد. نقطه ای که بيشک به ذهن رئيس جمهور بیسواد و بیخرد ايران نفوذ نکرده است. ثانيأ آن حضرت و رهبرش فراموش کرده اند که دولت ايالات متحده آمريکا اگر تا کنون موفق نشده است که اروپائيها را در بايکوت اقتصادی ايران با خود همصدا و همراه نمايد، اما حال در اثر تصميمات غير معقولانه و غلط دولت احمدی نژاد ، که بدون صلاح ديد و موافقت رهبر انقلاب آيت الله سيد علی خامنه ای انجام نگرفته است ـ در تحليل نهائی تصميماتی که عليه منافع ملی ايران می باشد ـ ، بزرگترين کمک را جهت همسوئی سياست دولت پرزيدنت بوش با دولت های اروپائی درتحريم اقتصادی ايران را به دولت ايالات متحده آمريکا عرضه داشته است. امری که نمی تواند و نبايد مورد تائيد نيروهای وطن خواه و طرفدار بهزيستی مردم ايران قرار گيرد. چنين سياستی از سوی ما سوسياليست های مصدقی محکوم است!
از سوی هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران
دکتر منصور بيات زاده
٢٢ بهمن ١٣٨٤ برابر با ١١ فوريه ٢٠٠٦ ».

پانويس:
١ ـ تعدادی مقاله و بيانيه درباره کاريکاتورهای دانمارکی به نقل از سايت های اينترنتی
به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
٢ ـ تقدیر از کاریکاتوریست دانمارکی در آلمان
به نقل از سايت دويچه وله
٣ ـ نتایج مثبت یک نظرسنجی در آلمان برای تشکیل حزبی معترض
به نقل از سايت دويچه وله
٤ـ دوپل مورال
Doppelmoral
Doppelmoral bezeichnet ein Verhalten, das „mit zweierlei Maß“ misst und Werturteile, die für eine Person oder Personengruppe getroffen werden, hinsichtlich eigener Bedürfnisse nicht gleichermaßen anwendet. Dieser Vorgang muss dem Handelnden auch nicht zwingend bewusst sein. [1] Klammer und Bauer (2004) formulieren daher als Kurzdefinition: "Wenn wir bei anderen Menschen anprangern, was wir selber tun."[2].