به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مهر ۰۷، ۱۳۸۹

سلطان قلبها
و بر و بچه های پائین شهر
یه دلم میگه برم برم
یه دلم میگه نرم نرم
طاقت نداره دلم دلم