به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۸۹

یکی از آخرين عکس های شيوا نظر آهاری
پس از آزادی از زندان