به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۰۱، ۱۳۸۹

  سخنرانی احمدی نژاد درنیویورک برای  صندلیها


کارتون: نیک آهنگ کوثر