به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۹۰

به یزدان که گر ما خرد داشتیم / کجا این سر انجام بد داشتیم
کلاس ریاضی احمدی نژاد
بجای کشاورزی آب تولید کنیم