به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، شهریور ۲۹، ۱۳۹۰

در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه

وخامت حال فرانک فرید در زندان، 

 پس از ضرب و شتم ماموران امنیتی

 در نتیجه ضربات شدید وارده به فرانک، گوش چپ وی دچار مشکل شنوایی شده و با توجه به امکانات محدود پزشکی و دارویی زندان، امکان دارد این فعال فرهنگی و شاعر بنام تبریزی، ناقص العضو شود.

یکی از همبندان فرانک فرید به تا قانون خانواده برابر می گوید: روز اول بازداشت، خانم فرید چندین بار مورد ضرب و شتم قرار گرفت تا جایی که به علت وخامت حال
 وی به درخواست مامورین، اورژانس به محل بازداشت آمده و ساعتها زیر سرم قرار داشت.
فرانک فرید روز ١٢ شهریور ١٣٩٠ به هنگام خرید در تبریز دستگیر شده و هم اکنون نیز علیرغم آزادی همه زندانیان زن بازداشتی تجمعات اعتراضی به خشک شدن دریاچه ارومیه، همچنان در زندان به سر می برد. چندی پیش هم سازمان عفو بین الملل طی بیانیه ای به وضعیت وخیم وی در زندان اشاره کرده و خواستار رسیدگی فوری به این فعال مدنی شد.