به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مهر ۰۶، ۱۳۹۰

حضور عده ای از سران جبهه ملی ایران در سفارت افغانستانصبح روز چهارشنبه ششم مهرماه ۱٣۹۰ پنج تن ازسران جبهه ملی آقایان ادیب برومند ، دکترهرمیداس باوند ، دکترعلی رشیدی ، حسین شاه حسینی ودکترحسین موسویان درسفارت افغانستان در تهران حضوریافته ومراتب همدردی وتسلیت خود وجبهه ملی ایران در مورد به شهادت رسیدن آقای برهان الدین ربانی رجل ملی افغانستان را به ملت رنجدیده افغانستان ابراز نمودند . متن نوشته
آقای ادیب برومندرئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران در دفتر یادبود که توسط ایشان وسایر همراهان امضاء شد به شرح زیر است :

به نام خداوند جان وخرد

به این وسیله از سوی خود و همفکران و دوستان جبهه ملی ایران، شهادت اندوه زای جناب آقای برهان الدین ربانی رئیس جمهورپیشین افغانستان راکه محبوب ملت نجیب افغان واز دوستان ایران وایرانی بودند ازسراخلاص به ملت کشور همسایه ودوست خود افغانستان و رئیس جمهور کنونی آن جناب حامد کرزای تسلیت میگوئیم وشادی روح آن روانشاد وآمرزش وی را از درگاه خداوند یکتاخواستاریم .

ازطرف شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران
ادیب برومند- دکتر هرمیداس باوند-دکترعلی رشیدی- حسین شاه حسینی - دکتر حسین موسویان