به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۹۰

اطلاعیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران
بدین وسیله به اطلاع وسایل ارتباط جمعی وعموم هموطنان می رساند که
کلیه انتشارات این سازمان توسط روابط عمومی هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران منتشر می گردد و انتشار از هر طریق دیگر سوءاستفاده از نام جبهه ملی بوده و به منظور صدمه زدن به شئون و مقررات تشکیلاتی صورت می پذیرد.
و مجددا تاکید می نماید که ارگانی به نام دفتر مردمداری در جبهه ملی ایران وجود ندارد. 
سی ویکم شهریور ماه ۱۳۹۰
تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران