به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، شهریور ۱۸، ۱۳۹۰

  علیرضا قربانی
روی در آفتاب
همه خفتند و من دلشده را خواب نبرد
همه شب دیدهً من بر فلک استاره شمرد