به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آبان ۲۶، ۱۳۹۰

معرفی کتاب (حسن بهگر) 
چهار رساله در تجدد ، ملیت ، دین و ازادی

ابوالحسن فروغی – کاظم زاده ایرانشهر – سیدحسن تقی زاده – فخرالدین شادمان

به کوشش هوشنگ کشاورز صدر

انتشارات خاوران تابستان 1389 -2010

حسن بهگر

انقلاب مشروطه که ایران را از دوره ی قاجاریه به روزگار نو رهنمون شد مرهون اندیشه و کوشش های اندیشمندان ایرانی چون آقاخان کرمانی، ملکم خان ، آخونداف، و ... بود. پس از گذشت چند سال از انقلاب پس لرزه های آن درجامعه بسیاری از متفکران را وادار به اندیشه در این دوران تجدد کرده بود. امروز که رژیم جمهوری اسلامی قصد آن دارد که تاریخ را به مدد قیچی سانسورو حذف واقعیت های تاریحی وسلب حیثیت منزلت چهره های آن و در صورت لزوم جعل و دروغپردازی ، در قالب ایدئولوژی خود جا بدهد ، کتر هوشنگ کشاورز صدر اقدام به گردآوری « چهار رساله درتجدد، ملیت ، دین و آزادی » از چهار اندیشمند ایرانی ابوالحسن فروغی، کاظم زاده ایرانشهر، حسن تقی زاده و فخرالدین شادمان نموده است   ادامه مطلب