به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آذر ۰۴، ۱۳۹۰

نیک آهنگ کوثر
کارتون
کلاغ پر نوه مقام معظم