به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آذر ۰۲، ۱۳۹۰

عبدالحسین مختاباد

شبهای رویایی

تو بگو،  زچه رو، دل من شکنی 
چه شود که بمن نظری فکنی
تومهی بشبم، تو گلی بلبم، که تو را طلبم
بشنو ز وفا، سخن از دل ما
که تویی بخدا، همه تاب و تبم