به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۰۵، ۱۳۹۰

دکتر منصور بیات زاده
تاريخنگار و مورخ مسئول، منصف و بيطرف،
رويدادها، نظرات و عقايد را آنطوری که

اتفاق افتاده و مطرح شده اند،
تحرير و تفسيرمی نمايد و از
تحريف، تقلب، تملق، دروغ ، تزوير و عوامفريبی

 اجتناب می ورزد!
درنقد اظهارات و ادعاهای آقای دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان
بخش پنجم (بخش پايانی)
با توجه به مطالبی که تا کنون در مجموعۀ ای از نوشته ها در نقد اظهارات آقای دکتر محمد علی همايون کاتوزيان در گفتگو با «شهروند امروز» در باره «کنفدراسيون دانشجويان و محصلين ايرانی » ، «جبهه ملی ايران »، «نظريه نيروی سوم »، «هم تبار»بودن افراد باصطلاح اصلاح طلب وابسته به طيف های متضاد سياسی...نوشته ام، روشن کردم که:
بی دقتی، تحريف واقعيتهای تاريخی، اظهارات دروغ، تقلب و حتی بی حرمتی به مخالفين و رقبای سياسی ...، از شاخصه های محوری بعضی از نوشته ها و برخی از گفتار آن استادمحترم می باشد. ادامه مطلب