به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۰۷، ۱۳۹۰

در باره «ابتکار جالب» دکتر محمد علی همایون کاتوزیان
در امر تاریخنگاری ادامه مطلب

مقایسه متن صفحه  ۴۳۷ کتاب «مصدق و نبرد قدرت در ایران» 
با متن صفحه محاکمات مهندس بازرگان
 و متن تراکت مصدق بزرگ  ادامه مطلب