به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آبان ۲۶، ۱۳۹۰

فیلم کوتاه "مصدق" اثری از روزبه دادوند
فیلمی که به آخرین روزهای زندگی دکتر محمد مصدق در روستای احمد آباد می پردازد 
توضیحات روزبه دادوند در گفتگو با صدای آمریکا درباره فیلم تازه خود " مصدق " و ویژگیهای آن