به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۱۴، ۱۳۹۷

اردیبهشت ِ "رشت" - رضا مقصدی
یک کوچه خلوت 
یک کوچه ی بی انتها، با اندکی باران
یک کوچه ی با حوصله، ما را فراخوانده ست.

برخیزوُ چتر ِ روشنت را- شادمان- بردار !
شاید که از فردای ِ فروردین ، سخن گفتیم.

یا شاید از اردیبهشت ِ "رشت"
با رستخیز ِ آن چمن ، گفتیم.

تا جان ِ ما اینگونه ، سرزنده ست
آن کوچه ، فرخنده ست.


‎رضا مقصدی‎