به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۹۸

سخنان زنده یاد دکتر شاپور بختیار درباره سپاه پاسداران

 آخرین هشدار دکتر بختیاربه سپاه پاسداران 
شما، يك يك مسئول جنايت ، دزديها ، آدم کشي ها و زورگوئيهاي خود هستيد.

 آخرین هشدار دکتر بختیاربه سپاه پاسداران 
در هرحال تكليف خميني معلوم است ، ولي من مي خواهم آخرين هشدار خود را به رجاله ها و اوباش خميني که به نام پاسداران انجام وظيفه مي كنند داده باشم .شما، يك يك مسئول جنايت ، دزديها ، آدم کشي ها، زورگوئيهاي خود هستيد. با شما مثل با سارقین مسلح رفتار خواهدشد چون هم سارق هستيد وهم مسلح آن تكليف شرعي که امام منحوس امت بكند براي ملت ايران پشيزي ارزش ندارد . از اين رو بخود آئيد و از اين شغل پليد دست بكشيد.