به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۹۸

شعرعینک عشق، پروپن باوفا

 عینک عشق

   پروپن باوفا
                       عینک عشق
عینک عشق ز چشمم افتاد
وای برمن که چه ها میبینم
اینهمه زشتی و من نابینا  
                                اینهمه پستی و من دربالا
اینهمه ظلم و ستم، من عاشق
اینهمه بخل و حسد، من فارغ

از پس عینک عشق
چهره ها شاد و تماشایی بود
                               در نگاه آدمها پرتو مهربانی بود
خواب بود یا که سراب؟
                                 هرچه بود جای شما خالی بود
از پس عینک عشق
همه را عاشق و بیرنگ و ریا میدیدم
                                  همه را مثل خود باوفا میدیدم
* * * * *
آه... عینک عشق ز چشمم افتاد
 کمکم  کن تا که پیدا کنمش
من بدون عینکم خواهم مرد
                آنهمه شوکت و زیبایی
                                           را با خودم خواهم برد
من بدون عینکم خواهم مرد
می ۲۰۱۹  

دنیای وارونه ما ایرانیها
خیلی جالب است مقامات پیشین آمریکا نگران آینده ایران و خاورمیانه اند و ایرانیان ساحل نشین اقیانوسها 
مشتاق حمله نظامی به ایران.